O kursie
Podczas nauki języka Python dzieci opanują podstawowe pojęcia z zakresu algorytmów i programowania. Ponieważ są zanurzeni w kulturze i specyfice świata IT, wypróbują różne obszary tworzenia oprogramowania.
2 lata szkolne
12-14 lat
Grupy 6 dzieci
Raz w tygodniu
90 minut
Dni powszednie lub weekendy
Programowanie wizualne rozwija wyobraźnię dziecka i uczy poprawnego wyznaczania celów i poszukiwania sposobów ich osiągnięcia w formie gry
Oprócz pracy przy komputerze dzieci rysują, myślą, wymyślają i projektują w grupach oraz prowadzą prezentacje
Na zakończenie kursu dzieci stworzą własny projekt – grę, bajkę lub interaktywną książkę
Czego dziecko nauczy się na kursie programowania:
Pisania kodu w Python

Myśleć logicznie

Wyrażać swoje myśli i wyznaczać cele
Pracy z bibliotekami Python

Planować projekty

Pracować w zespole
Wypełnij wniosek, a wkrótce jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą
W jakich godzinach możemy do Ciebie zadzwonić?
Polityka ochrony danych osobowych zgodna z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

1. Informacje ogólne

RUFFELL HOLDING LIMITED, z siedzibą i działający na podstawie prawa Republiki Cypryjskiej, zwana dalej Ruffell, niniejszym informuje podmioty o danych osobowych znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej lub danych osobowych pozyskanych z terytorium Unii Europejskiej, o zasadach przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Ruffell zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych” Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej – RODO).

Ruffell podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych ww. osób przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem lub innymi nielegalnymi działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie.

2. Kiedy możemy uzyskać dane osobowe?

2.1. Partnerzy Ruffell, którym przyznano prawo do korzystania z programu komputerowego Ruffell, do którego prawa należą do Ruffell (zwany dalej Programem), mogą przesyłać dane swoich klientów (zwanych dalej Klientami) bezpośrednio do Ruffell w celu następujące cele:

- tworzenie loginów i haseł dla wyżej wymienionych klientów, aby móc pracować z programem.

- analizowanie wyników pracy Klientów z Programem w celu zapewnienia im zindywidualizowanego podejścia do pracy z Programem

- w celu organizacji bezpośredniej komunikacji pomiędzy Ruffell a jego Klientami, w tym dla reklamowych list mailingowych, jeśli Klient wyraził stosowną zgodę

- ułatwienie współpracy pomiędzy Klientem a Partnerem i osiągnięcie dobrych wyników tej współpracy.

2.2. Ruffell otrzymuje dane od swoich Użytkowników, które są automatycznie przesyłane przez witrynę Ruffell (zwaną dalej Witryną) w trakcie korzystania przez nich z oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.

Wszystkie dane osobowe są przesyłane do Ruffell w ściśle określonych celach.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

3.1. Partnerzy Ruffell mogą przekazać nam następujące dane osobowe swoich Klientów:

• Imię i nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe Klientów i ich przedstawicieli prawnych

• Informacje o Kliencie otrzymane podczas świadczenia usług na rzecz Klienta przez Partnera, w tym dane dotyczące pracy w Programie

• Obrazy fotograficzne i/lub wideo

Partnerzy Ruffell przekazują nam również dane dotyczące swoich pracowników i osób trzecich, z których korzystają w celu świadczenia usług na podstawie umów zawartych pomiędzy Ruffell a Partnerem;

3.2. Ruffell może otrzymywać następujące dane od Użytkowników Witryny:

• Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

• Informacje o aktywności w Serwisie, w tym adresy IP, dane z plików cookies, informacje o przeglądarkach (lub innych programach uzyskujących dostęp do Serwisu i Programu), specyfikacje techniczne sprzętu i oprogramowania używanego przez Użytkowników, daty i godziny dostępu do Programu , adresy żądanych stron i inne podobne informacje.

3. Warunki przetwarzania danych osobowych.

Ruffell potwierdza znaczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i informuje o:

3.1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się wyłącznie w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:

- Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

- Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Ruffell swoich zobowiązań prawnych;

3.2. Mając na uwadze, że umowa, zgodnie z którą Klient może uzyskać dostęp do Programu, zawierana jest pomiędzy Klientem a Partnerem, prosimy naszych Klientów o uwzględnienie następujących informacji:

- Zgodność z RODO jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Ruffell a Partnerem.

- Biorąc pod uwagę, że umowa, zgodnie z którą Klient może uzyskać dostęp do Programu, jest zawarta pomiędzy Klientem a Partnerem, Ruffell zobowiązuje się do udzielenia Partnerowi na podstawie umowy zgody od Klientów na przetwarzanie danych osobowych.

- Otrzymując dane osobowe Klientów od Partnerów, Ruffell postępuje zgodnie z wywiązaniem się Partnera z jego zobowiązań wynikających z Umowy

- W razie potrzeby Ruffell postara się zapewnić wsparcie Klientom podczas interakcji z Partnerami w zakresie przetwarzania danych osobowych.

4. Okres przechowywania danych

Przechowywanie danych osobowych odbywa się nie dłużej, niż wymaga tego przetwarzanie danych osobowych, jeżeli okres przechowywania danych osobowych nie jest określony przepisami prawa lub umową.

5. Prawa podmiotu danych osobowych zgodnie z RODO

Dla Twojej wygody Ruffell przedstawia poniżej listę praw podmiotu danych osobowych przekazanych przez RODO

- Prawo dostępu do danych osobowych

- Prawo do poprawiania danych osobowych

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- Prawo do usunięcia danych osobowych

- Prawo do przenoszenia danych

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- Prawo do odmowy prowadzenia działań marketingowych

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Przelew zagraniczny

Zgodnie z wcześniej określonymi celami i wymogami prawnymi, Ruffell może przekazywać dane osobowe organom publicznym lub rządowym w celu spełnienia swoich wymogów prawnych.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytoria obce, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony praw osób, których dane dotyczą, odbywa się wyłącznie, jeśli osoba wyraziła zgodę i/lub w celu wykonania umowy i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych.

Za przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim znajdującym się poza terytorium państw będących stronami Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, a także z terytorium państw zapewniających odpowiedni poziom ochronę danych osobowych z odpowiednimi podmiotami trzecimi (w stosownych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danychm osobowych), zawierane są umowy zawierające „Standardowe klauzule umowne” (SCC), gwarantujące poszanowanie praw i wolności osób, których dane osobowe . O wykaz osób trzecich i przekazanych im danych osobowych można poprosić osobę odpowiedzialną za organizację ochrony danych osobowych.

7. Korzystanie z plików cookies

Witryna wykorzystuje pliki cookies jako technologię identyfikacji użytkownika. Pliki cookies mogą być zapisywane na komputerze używanym przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Witryny w celu przyszłej automatycznej autoryzacji, a także do zbierania danych statystycznych, w szczególności dotyczących odwiedzin Witryny, w celu reklamy ukierunkowanej.

Administracja serwisu nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych ani haseł.

Użytkownik ma prawo uniemożliwić zapisywanie plików cookies na komputerze, z którego uzyskuje dostęp do Serwisu, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę. Należy pamiętać, że usługi Serwisu korzystające z tej technologii mogą być niedostępne.

8. Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Osoby wskazane w ust. 1 mogą kontaktować się z Ruffell oraz wskazanymi przez Ruffell jako osoby odpowiedzialne za organizację przetwarzania danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: dpo@algoritmika.org